فهمیدم که خوب بودن من بازتاب نداره ... 
::..تیکه های رپی..::
http://www.hammihan.com/group/Tikehay

سال ها گذشت ....
فهمیدم همیشه اونى که میخواى نمیشه...!
فهمیدم هرکسى که باهاته الزاماً "دوستت" نیست!
فهمیدم کسى که توو نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین دوستت و بلعکس... !
فهمیدم بعضیا طبل تو خالین ، فقط سر و صدا دارن و هیچی نیستن
فهمیدم که بى تفاوتى بزرگ ترین انتقامه...

دلخورى و ناراحتی حل شدنیه ولی نفرت ، هرگز!!!
فهمیدم کسى موظف به اروم کردنت نیست...
فهمیدم جنگ کردن با خیلیا اشتباهه محضه یعنی ارزش جنگیدن هم ندارن...
فهمیدم خیلى موقع ها خواسته هات ، حتى باگریه و التماس، انجام شدنى نیست ...
فهمیدم گاهى اوقات توو اوج شلوغى تنهاترینى!
گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق میشه...
گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین ادم
گاهی اوقات با همه وجودت کسیو دوس داریو اون نمیبینتت
گاهی اوقات باید رفت
باید دل کند ، باید گذشت
باید رد شد و عوض شد.
باید رفت..........